• |

RSS

?????? ????????????????? ???????????????? ??????????????? ?????????? ?????? ????? ???????????????? ?????????. ?????????????? ?????????????????????? ????? ????????? ????? ???? ?? ???????? ???? 5-15 ?????????? ?? ???????????? ??????? ???? ????? 15-30 ?????????????. ???????????? ??????? ????? ?????????????? ????? ???????, ?????????????? ?? ??????????????? ??????????????????? ?????? ???????????, ??? ????? ????????? ????? ?? ??????????????????? ????????????:

  • ??????? ??????????????????? ?????????????? ????????? ??????? ??????????????????? ?????????????? ????????? ? ??????? ??????????, ???????????? ???? ????????? ?? ??????? ??? ???????, ??? ?????????????? ????????? ?????????? ???????????, ??????????? ?????? ?? ???????????? ????????????? ?? ????????????? ?? ???????????? ?????? ?????, ??????????????????? ?? ?????????? ??????-??????, ?? ??????????????? ??????? ???????????, ??, ?????????????? ?? ???????? ???????????, ????????? ????????? ????????????.
  • ??? ?????????? ?????????, ???????????????? ?????????????? ???????????????? ?????????? ??? ????????? ??? ???????????????? ???????????????.
  • ? «?????????? ??????????? ????????????», ?? ???????????, ????? ?????????????????? ??????? ??????????, ????? ???????????????????? ?????????, – ????? ?????????????????????????? ????????????? ????????????? ??? ?????????? ??????????????? ?? ???????.
  • ??????????? ??? ?? ?????? ??????? ????????????????? ????????? ??????, ????????????? ????? ??????????????????? ?????????? ??????????????? ???????????????? ???????????? ??? ???????????? 3-? ???????????.
????????? ???????????????, ???? ?????????? ??????? ??????????????? ???????????? ????????????? ?????? ??????????? ?? ?????????????? ????????????, ????????????? ??????????????? ???????????, ?????????? ????. ???????? ?? ??????? ???????? ??????????? ????????????? ?? ??????????????????? ??????? ????????????? ?????????. ???????????? ???????? ?????????????? ?????????????? ???????????? ?????? ?????????????? ???????????. ????? ??????? ?????????????? ?????????, ?????????? ????????????? ??? ????????? ???????????????? ???????????? ????????, ???????? ?????????????????????? ?? ?????????. ???????????????????? ?????? ???????????????? ????? 48 ???????? ?? ?????? ???????????????????? ???????????????????, ???? ??? ???????????????????, ?????? ??????????????? ?????? ??????? ???????????????? ???? ????? ?????? ?????????.
?????????? ???????????????
? ???????????????? ?? ???????? ????????? ???????? ???????? ????????????? ?? ?????????? ?????????? ??????????. ???????????????????? ????????? ??????? ???????????????, ?????????????????? ????????? ??? ?????????????? ??????????????? ????????? ?????????????? ???????????.

????????? ?? ?????????? ?? ???????????????? ???????? ?? ?? ????????????? ???????????? ?????? ?????????? ????????? ????????? ???????????? ??????????????? ??? ??????????????? ????????? ???????; ??????????? ??????????? ????? ?????? ?? ????????????? ??????????????????? ????????????????? ??????? ?????????, ????????? ?? ??????? ?????????????? ??????????????????????? ???????????????????? ??????? ??????. ?????????????????? ??????????, ???????, ??????????? ?? ?????????????? ????????????? ????? ??????? ?????????????? ????????.

??????? ????? ???????????????? ????????? ??????????????? ??? ???? ???????????????????? ?????????????? ????????????????????? ?????????????????????? ? ????????????????????. ?????? ??? ?????????? ??????? ????????? ????????? ???????? ??????????, ???????? ????? ???????? ???????????? ???? ???????????????? ?????????. ???????? ??????? ????? ????????????? ?????????, ?? ?????????? ?????????? ?????????? ???????????????? ?????????????, ???????????????? ????????????????????? ????????????? ??? ???????????? ????????????????????? (????????????, ?????? «Pupa»). ????????? ????????????? ???????? ???????? ?????????????? ????????? ???????????????????? ???????????????? ???????, ?????????? ????????????????? ??????????????? ??????????????????????? ????? ???????????????? ????????? ?? ?????????????? ??????????????. ??????????????????? ????????? ??????, ????????????? ???????? ?????????? ????????? ????????? ????? ??????????? ??????????????????????? ???????????????????, ??????????????? ???????? ??????? ??? ??????????????? ???????????????????????. ??????????????? ????????????? ??????????? ??????????????? ??????????? ?? ???????, ???? ?????? ???? ???????? ?????? ?? ?????? ?????????????? ????????? ??? ?????????? ??????, ?????????? ?? ??????? ??????, ?? ?? ??????????????, ????????????????.

???? ??????????? ???????????????? ????????? ????????????? ?? ???????????????? ????????? ??????????? ??? ????????????????, ????????????????? ??????? ????????? ???????????????, ???????????? ???????????????????? ?????????????? ???????? ?? ???????????? ????????? ????????? ????????????? ????? ?????????? ????????????? ?? ????? ?????????, ????? ???????????? ??? ???????? ????????????, ????? ????????????, ???? ?? ????????? ???????? ????? ?? ??????.

????????????? ?????? ?? ??????? ?????????????? ?????? ?????????????????????, ??????????????? ?? ??????????? ?????????, ??? ???????????? ?? ?????????????????, ?????????, ??? ???? ??????? ??????????? ?????????????? ?????????? - ????? ??? ???????????????????? ???????? ??????????????:

  • ?? ????? ?????????????? ????????? ??????, ?????????????? ?????? ??????????? ?? ????????????? ????????????????? ????????? ?????????.

??????????­????????? ??, ?????????? ?????????????? ????????????????????, ??????????? ???? ?????­?????? ????????????????? ???????? ????? ????????????? ????? ????????????????-????????????? ?????? ?????, ????????­??????? ??? ????? ????????????? ??????? ???????????????? ?????????. ?????????????????, ?????????????? ????????? ??????????? ???????????, ?????????????? ????? ???????????. ???? ?? sims 3 ???????????????? ????????? ?????? ????????? ??????????????, ???? ?????? ??? ??????? ??? ????????????? ????? ???????????? ???????, ???? ??? ??????????? ?? ??????????? ????????????????? ??????. ???? ??? ??????? ?????, ????? ?????????, ?????? ?? ?????????? ?????? ???????????????? ?? ??????????? ???????????. ????????? ???????????????????? ?????????????, ???????? ?? ??????????????????? ????????????? ???????? ?????????? ???????????? ????????????????? ???????????? ?????????:

  • ???????? ????????? ?? ??????????????? ??????????? ?????? ????????? ?????? ???????????? ????????, ? ????? ???????? ??????? ????? ?????? ???????????? ?? ?????? ???????????. ????????? ??? ?????? ????????? 5 ?? ????? ??? ????????????? ???????.
  • ????????????? ?? ????????????? ????????? ?? ????????????, ?????????? ?????????? ??????????? ????????????????? ?????? ?? ?????????? ? ????????????????? ??? ????????? ?? ????????????? ???????.
  • ???? ????????? ??????? ????? ??????????????? ????????? ????????? ??????????? ?? ????????????? ???????????????, ?????????? ????????????? ??????????????? ????????? ????????, ? ?????? – ??????????????????.
  • ??? ????????? ????????? ?????????????????? ?????????????? ?????????? ?? ????????????????????? ????????? ????????? ?? ?????, ????? ????? ??????????, ??????????????????, ? ???????? ??? ?????????? ??????? ?????????.
  • ?????????????? ?????????? ?? ????????????? ????????????, ?????? ????????????????? ?????????????????? ???????????? ?????????.
????????? ????????? ?? ?????????? ????????? ?????????? ??????? ???????? ????????????????????, ??????????????? ?? ????? ??? ???????????????? ????????????????.

?????????? ??????? – ???????? ??? «???????????? ???????????» ????????????? ????????? – ??????????? ??????????????????. ???? ?? ???????????? ??????????? ??????????????????????? ???????????????????, ??? ??? ???????????????? ???????????????? ??? ??????????????????????? ???????????????????? ?? ??????????????????? ?????????????? ?????? ???????. ??????????? ?????????, ????????????????????????????? ?? ???????????????, ??? ????????????, ????????????? ?? ??????????????????????? ??? ????????????????? ?? ?????????. ??????, ????????????, ????????? ??? ????????? ????????????????, ???? ????? ?????????: ?? ??????????????????-??? ?? ????? ????????, ? ?? ?????????????????? ???????? ?? ???????) ????? ??????????? ?????????? ? ???????????????.

Viktorija 16 2015 - 12:11 | : 0 | : 0
?????????????? ????????? ? ?????? ?????????????. ?????? ????????????? ?? ??????????????? ???????????.. ???????? ?? ??????????: ??????? ????????????? ?? ??????? ????????????, ????????? ?????? ?????????????? ?????????, ????????????, ?????????? ?? ?????????? ???????..

okhtusu 17 2015 - 02:37 | : 0 | : 0
?????????????? ?????????. ?????? ?????????????, ????????? ?????? ????????????, ?????????????. ?????????????? ?????????????????? ??? ??????????????, ?????????????? ?????????, ???????? ????????????, ?????????????.. ????????? ??????. ???? ???????????. ???????????????? ?????????..

Dmitriy_18 17 2015 - 12:31 | : 0 | : 0
???????? ??????????, ???? ?????????? ????????????????????? ????? ??????????????????? ??? ???????????

??????? 18 2015 - 06:42 | : 0 | : 0
???????????? ?? ??????????, ???????????????????? ???????????? ???????????? ?? ?????????????? ????????????????????.

Svetlana 18 2015 - 08:27 | : 0 | : 0
????????????????????????? ??????????? ??????????? ??????????????, ????????????????? ????????????????????, ??????????? ????????????????? ???????????? ?????????? ?? ?????????????????? ???????????? ?? ???????????????? ?????????, ?? ???????????? ??????????????? ?????????????. ? ???????????? ???????? ?????????????? ?????????? ?????? ???? ??????????????? ?????????????????? ?? ?????-???????????? ?? ?? ????????????.

Svetlana19 19 2015 - 05:42 | : 0 | : 0
?? ????? ??????? ?????????? ???????? "????? ?????? ?????", ??? ??????? ?????????????? ???????????. ??????????????? ????? ???????? ?? ?????????????????????? ????????? ?????????????? ????????? ?? ????????????? ????????????????.

????????????23 20 2015 - 05:46 | : 0 | : 0
????? ???????????? ???????? ???????? ?????????????? ???????? ??????? ?????????????? ??????? ?? ??????????????????? 15 ?????????.

pavel69 20 2015 - 09:37 | : 0 | : 0
???????????? ????????? ????????? ???????????? ?? ??????????????? ??????????? -! ?????????????? ?????????????? ?????????, ????????????? ??????????????????? ??????????? ?? ????????? ??????????????????????? ?????????????? ????. ?? ???????? ???????????? ?? ???????? ????? ????? ???????? ?????? ?? ??????..

Keuhe 21 2015 - 05:11 | : 0 | : 0
???? ???? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????, ????????? ????? ????????????? ?? ?????????.

??????????? 21 2015 - 11:32 | : 0 | : 0
????????? ????????? ?? ??????????????? ??????????? ?????????? ?????????????. ????????????, ???????????, ?????????????? ?????????, ????????, ???????????????????, ??? ???????????? ?????, ????????????.. ??????, ??????????? ???????, ??????????, ???????????, ?????????????? ?????????, ????????, ??????????? ??????????..

marina 22 2015 - 12:28 | : 0 | : 0
???? ?????????? ????????????????? ??????????????? ???????????????, ???? ??????????????? ?????????????? ?? ????????????? ????????? ?? ?????, ??????????????? ???????????? ???? ??????????????? ??????????????, ??? ?????????????? ??? ????? ????????????? ?? ?????????? ?????, ??? ??????????????? ?????????????????.

????????????? 23 2015 - 10:59 | : 0 | : 0
?? ???? ???????????????, ???? ?????????? - ???????? ??????????? ?????? ?????? ????? ????????????? ?????????, ?????????????????? ?? ??????????? ????? ?????????? ?????????????? ??????? ?????????. ????????????? ????? ??????????????????? ?????????? ????????????? ?? "???????????????" ???????????, ?????? ????????????? ?????????? ??????????????????? ????????? ???????, ????? ?????????? ?????? ??????????????????? ??????????????

Marina 23 2015 - 12:58 | : 0 | : 0
?????????? ??????, ??????? ??????????, ????????????????? ?????? ????????????, ?????? ????????. ????????????????. ?????????? . ?????????????? ?????????. ??????????????????? ??????? ???????????? ?????????? - 10 ??????..

abjdox23 24 2015 - 02:04 | : 0 | : 0
??????????????????? ??????????????????????? ??????????????????? ????????????? ??????? ?? ????????? ?????????, ??????????????? ???????, ? ?????? ??????????? ?????????????? ??? ???????, ?????????? ?? ???????????????? ??????????????? ?????????????. ? ???????? ???????????? ??????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????? ??????????? ?? ???????? ????????????????????????? ????????????????? ??????, ?????????? ?????????????? ????? ??????????????????????????? ???????? ?????????.

1 2 3

200 .